REKRUTACJA

Jesteś tu: » Strona główna » REKRUTACJAUWAGA RODZICE !!!
 

INFORMUJEMY, ŻE TRWAJĄ 

ZAPISY DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH
 

 NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż
do ukończenia 18 roku życia.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny,
    w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
    wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


 

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, urodzone w 2010 roku (siedmiolatki) oraz 2011 roku (sześciolatki) przyjmowane są do Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu z urzędu na podstawie „Zgłoszenia przyjęcia dziecka zamieszkującego w obwodzie” / „Wniosku o przyjęcie dziecka sześcioletniego” - Załącznik nr 1.
  2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców („Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkującego poza obwodem szkoły” - Załącznik nr 2) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  3. Rekrutację uczniów do klasy I  szkoły prowadzi się w 2017 roku według  harmonogramu:
czytaj więcej

UCHWAŁA NR 568/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu na rok szkolny 2017/2018

§ 2. Określa kryteria, liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych w Sosnowcu w roku szkolnym 2017/2018

czytaj więcej

Pliki do pobrania