Dla Rodziców

Jesteś tu: » Strona główna » Dla Rodziców


Zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach.
W związku z tym proszę, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 

czytaj więcej

Ubezpieczenie zawarto w AXA UBEZPIECZENIA TUiR SA wg oferty Bezpieczny.pl. Polisa nr 92102102. Suma ubezpieczenia : 15.000,- zł. Składka: 38,-. Okres ubezpieczenia: 01.09.2017r. - 31.08.2018r. Ubezpieczenie całodobowe, obejmuje wypadki w kraju i za granicą, 24/7. Zakres świadczeń poniżej. Dodatkowo obejmuje sport wyczynowy. Warunki Ubezpieczenia NNW i Tabele Świadczeń na stronie internetowej Bezpieczny.pl.

 

Likwidacja szkód on-line na stronie internetowej Bezpieczny.pl: Zakładka >Zgłoś zdarzenie Rodzaj ubezpieczenia >NNW Szkolne.

 

W razie problemów kontakt telefoniczny do AXA Bezpieczny.pl na stronie internetowej jw. lub do Biura Ubezpieczeń BONUS, 41-200 Sosnowiec, ul. Al. Mireckiego 15, p. Michał Bieda tel. 508-330-996.

czytaj więcej


Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest stypendium szkolne – które przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje jedna z przesłanek zgodnie z art. 90d pkt 1 Ustawy o systemie oświaty:

  1. bezrobocie;
  2. niepełnosprawność;
  3. wielodzietność
  4. alkoholizm
  5. narkomania
  6. długotrwała lub ciężka choroba;
  7. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
  8. rodzina niepełna
  9. inne zdarzenia losowe

Ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia w formie stypendium szkolnego wynosi 514 zł na osobę i jest zgodne z Ustawą o pomocy społecznej.

czytaj więcej


Prosimy o zapoznanie się z uchwałą Rady Miejskiej Sosnowca 
dotyczącą jednorazowego świadczenia pieniężnego 
dla dzieci rozpoczynających naukę 
w klasie pierwszej szkoły podstawowej od 1 września 2017 roku.

 

 

Aby otrzymać „wsparcie na starcie” należy w dniach 1-15 września 2017 złożyć 
w sekretariacie szkoły, w której dziecko realizuje obowiązek szkolny wniosek 
o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z zestawieniem zbiorczym 
imiennych faktur lub rachunków z ich opisem.
 

 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE WSPARCIA NA STARCIE

WNIOSEK

czytaj więcej

Wnioski o stypendium szkolne można składać do 15 września danego roku szkolnego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  ul. 3 Maja 33 pokój 212 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku rodzin korzystających z pomocy MOPS klienci winni kontaktować się z pracownikiem socjalnym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, celem weryfikacji dochodu.

Szczegółowe informacje i druki wniosków znajdują się na: http://www.mops.sosnowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=1097&idmp=108&r=r

czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |