W szkole o odpowiedzialności nieletnich

Jesteś tu: » Strona główna » W szkole o odpowiedzialności nieletnich

W szkole o odpowiedzialności nieletnich

Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Sosnowcu rozmawiali z młodymi ludźmi o różnych aspektach odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne. Zrealizowali zajęcia na ten temat w trzech najstarszych klasach naszej szkoły.

Policjanci przedstawili młodym ludziom przepisy związane z demoralizacją oraz odpowiedzialnością nieletnich za czyny karalne. Podając przykłady czynów zabronionych przez prawo, skupili się głównie na przestępstwach związanych z narkotykami oraz cyberprzemocą. Omówili także środki, jakie może zastosować w stosunku do nieletniego sąd rodzinny.
Mając na uwadze przeciwdziałanie cyberprzemocy, policjanci przedstawili uczniom różne zagadnienia
związane z tym
zjawiskiem. Scharakteryzowali między innymi przestępstwo stalkingu (nękania) – 
poprzez portale społecznościowe, czy
też z wykorzystaniem telefonów komórkowych. Na zakończenie
omówili wiele sposobów unikania i ochrony przed tymi
zagrożeniem. Poinformowali też o tym,
gdzie młodzi ludzie mogą szukać pomocy w takich sytuacjach. Zwrócili również
szczególną uwagę
na nietolerowanie jakichkolwiek zachowań związanych z przemocą rówieśniczą i cyberprzemocą.