Kryteria naboru - rok 2017/2018

Jesteś tu: » Strona główna » REKRUTACJA » Kryteria naboru - rok 2017/2018

Kryteria naboru - rok 2017/2018

UCHWAŁA NR 568/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu na rok szkolny 2017/2018

§ 2. Określa kryteria, liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych w Sosnowcu w roku szkolnym 2017/2018

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium 

1

Kandydat uczęszczać będzie do tej samej, wybranej przez rodziców/opiekunów prawnych szkoły, w której rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę 

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 2

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu 

5 pkt

w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

10 pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium 

3

Kandydat wychowuje się w rodzinie niepełnej (rodzic samotnie wychowujący dziecko) i/lub wielodzietnej (rodzina posiadająca minimum troje dzieci) 

10 pkt

w przypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej i wielodzietnej 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

4

Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu 

10 pkt 

Na podstawie wniosku rekrutacyjnego rodzica/opiekuna prawnego 

5

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne 

10 pkt

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego