Wyprawka szkolna 2016/2017

Jesteś tu: » Strona główna » Dla Rodziców » Wyprawka szkolna 2016/2017

Wyprawka szkolna 2016/2017


UWAGA RODZICE!!!
 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017
 

 • Do kogo kierowana jest pomoc?
   

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
         z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

–      posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
         w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
,
         uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy VI szkoły podstawowej,
 • klasy III gimnazjum,
 • szkoły ponadgimnazjalnej.


 • Jaką pomoc można  otrzymać w ramach programu „Wyprawka szkolna”?
   

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

Pomoc jest udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


 • Jak ubiegać się o pomoc ?
   

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

 • złożyć do 09.09.2016r wniosek do dyrektora szkoły, w której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
  • do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  • rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
  • zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.
  • w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
  • Zakup nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.
  • Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 18 listopada 2016r.