BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

Jesteś tu: » Strona główna » Bezpieczna Szkoła » BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

Nasza placówka przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu pt.:

 

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

 

Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 10 października 2011 r. do 30 kwietnia

2013 r. Szkoły, które wykonują zadania przewidziane regulaminem konkursu,

otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe.

Regulamin konkursu:

 

  • Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
  • Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonaniebędzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do „10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu.

 

Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń:

 

1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo,

społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

 

2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina,

koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem

do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10

najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

 

3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia

Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na

ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu

wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

 

4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr

osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie

tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną

i dlaczego..." Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury poczta elektroniczna.

 

5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki,

dopalacze - jak się przed tym bronić. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez

szkołę.

 

6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy

podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do

„paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu

resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest

inwalidą - jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie

informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak

monitorować sytuacje osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w

biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy.

Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie,

zawodowych kuratorów sadowych.

 

9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego,

także ucznia... Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego -

w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich

i wykonywania kar orzeczonych przez sady dla nieletnich oraz sady powszechne.

 

10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestnicząca w konkursie

szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

 

(zródło: http://bezpieczna-szkola.com/i-tura-konkursu.html)